Predbežné opatrenie

Ak vám chce miestny úrad súdnou cestou odobrať dieťa a ak vývoj konania nasvedčuje tomu, že bude vydané konečné rozhodnutie o adopcii (prípadne súd práve o adopcii rozhodol), môžete sa pokúsiť oddialiť vykonanie takéhoto rozhodnutia prostredníctvom predbežného opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „súd“). V žiadosti o vydanie predbežného opatrenia je potrebné súd žiadať nevykonať právoplatné rozhodnutie o adopcii do skončenia konania pred súdom.

Ako môžete žiadať o vydanie predbežného opatrenia? 

 ■ Faxom alebo poštou, nie e-mailom (!) Na adresu:

European Court of Human Rights, Registrar Council of Europe,67075 Strasbourg Cedex, France, tel : +33 (0)3 88 41 20 18, fax : +33 (0)3 88 41 27 30

Súd sa nezaoberá podaniami zaslanými e-mailom. Žiadosť odporúčame posielať doporučene!

■ Žiadosť musí byť na prvej strane jasne označená tučným písmom nasledujúcim nápisom:

Rule 39 – Urgent Person to contact (name and contact details):

Pravidlo 39 – Súrne Kontaktná osoba (meno a kontaktné údaje):

■ Žiadosť musí obsahovať presné údaje o žiadateľovi a/alebo o jeho právnom zástupcovi, t.j. meno, pohlavie, dátum narodenia, povolanie, adresu.

Rovnako presné musia byť údaje týkajúce sa dieťaťa.

■ Žiadosť by, ak je to možné, mala byť v jednom z úradných jazykov zmluvných strán.

■ Žiadosť musí byť odôvodnená. Je potrebné, aby k nej boli pripojené všetky nevyhnutné podporné dokumenty (kópie, nie originály), predovšetkým príslušné rozhodnutia vnútroštátnych súdov a ďalšie dokumenty, ktoré preukazujú žiadateľove tvrdenia. Súd nie je povinný vyzvať žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti. O žiadostiach, ktoré neobsahujú všetky informácie potrebné pre rozhodnutie, nemusí byť rozhodnuté.

■ Ak už bolo o adopcii rozhodnuté, je potrebné podať žiadosť o predbežné opatrenie čo najskôr po prijatí konečného vnútroštátneho rozhodnutia, aby sa súdu a jeho kancelárii poskytol dostatočný čas na preskúmanie veci.

Keďže vo veci adopcií sa hneď po vydaní konečného vnútroštátneho rozhodnutia robia kroky na jeho vykonanie, je vhodné podať žiadosť a predložiť všetky relevantné dokumenty týkajúce sa žiadosti ešte pred jeho vydaním. Žiadatelia a ich zástupcovia si musia byť vedomí, že žiadosti zaslané v poslednej chvíli nebude možné včas a náležitým spôsobom posúdiť.

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !