Kompetencie SR

Kompetencie zastupiteľských úradov pri adopciách detí

 

 Zastupiteľský úrad musí:

 1. Informovať o prípadoch adopcií Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí                                                         a mládeže (Centrum) a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
 2. Poskytovať Centru a ÚPSVaR všetky údaje a podklady vo veci
 3. Vykonávať úkony na základe požiadaviek Centra a ÚPSVaR pri zisťovaní sociálnej situácie detí, intervenovať u orgánov prijímajúceho štátu
 4. Ak si to povaha veci vyžaduje, informovať slovenskú políciu
 5. Poskytovať správne informácie žiadateľom o postupe a spolupráci s Centrom a                                      ÚPSVaR
 6. Navštíviť dieťa a podať rodičom správu o jeho zdravotnom a sociálnom stave
 7. Poskytnúť žiadateľovi zoznam advokátov, ktorí sú ochotní zastupovať slovenských občanov
 8. Poskytnúť základnú informáciu o právnom systéme prijímajúcej krajiny

Zastupiteľský úrad nemôže:

 • Byť účastníkom súdneho konania, zasahovať do vyšetrovania alebo súdneho konania
 • Hradiť za občanov súdne poplatky
 • Konať ako advokát a zastupovať občanov na súde
 • Poskytnúť útočisko rodičom a deťom vo svojich priestoroch

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch v čl. 5 upravuje konzulárne funkcie nasledovne:

„Konzulárne funkcie spočívajú v

h) ochrane záujmov mladistvých, ktorí sú štátnymi príslušníkmi vysielajúceho štátu v rozsahu stanovenom zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu, osobitne v prípadoch, keď sa vzhľadom k týmto osobám požaduje poručníctvo alebo opatrovníctvo

i) zastupovaní štátnych príslušníkov vysielajúceho štátu alebo zaisťovaní ich vhodného zastúpenia pred súdmi a inými orgánmi prijímajúceho štátu pri zachovaní praxe a procesných predpisov platných v prijímajúcom štáte, za účelom dosiahnuť dočasné opatrenia k ochrane práv a záujmov týchto štátnych príslušníkov v súlade so záujmami a predpismi prijímajúceho štátu v prípadoch, kedy vzhľadom na neprítomnosť alebo z iných dôvodov uvedení štátni príslušníci nie sú schopní ujať sa včas obhajovania svojich práv a záujmov.“

Táto funkcia konzula je dočasná a končí tým, že sa občan sám ujme obhajovania svojich záujmov. Spočíva obvykle v tom, že konzul zisťuje na súde alebo inom orgáne stav vecí týkajúcich sa neprítomného občana a zariadi pre občana vhodné právne zastúpenie.

Obdobné ustanovenia obsahuje Konzulárna dohoda medzi ČSSR a Veľkou Britániou (č. 135/1976 Zb.):
Čl. 41: „Konzulárny úradník je oprávnený navrhnúť súdnemu alebo správnemu orgánu prijímajúceho štátu osoby spôsobilé vykonávať funkciu poručníka alebo opatrovníka, pokiaľ ide o štátneho príslušníka vysielajúceho štátu alebo pokiaľ ide o majetok takéhoto štátneho príslušníka v každom prípade, keď je tento majetok ponechaný bez dozoru. Ak tento orgán považuje navrhnutú osobu z akéhokoľvek dôvodu za neprijateľnú, môže konzulárny úradník navrhnúť inú osobu.”
Čl. 38: „Konzulárny úradník je oprávnený v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu zastupovať osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu štátneho príslušníka vysielajúceho štátu pred orgánmi prijímajúceho štátu, ak sa tento štátny príslušník nemôže z dôvodu neprítomnosti alebo z iných vážnych dôvodov zavčasu ujať hájenia svojich práv a záujmov. Zastupovanie trvá tak dlho, dokiaľ tento štátny príslušník neustanoví svojho zástupcu alebo sa sám neujme hájenia svojich práv a záujmov. Konzulárny úradník tiež môže navrhnúť príslušnému orgánu, aby sa prerokúvanie veci odložilo do toho času, než štátny príslušník bude informovaný a bude mať možnosť byť prítomný alebo zastúpený.”

 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.