Zástupca SR pred Európskym súdom

ZÁSTUPCA SR PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

JUDr. Marica Pirošíková

Rozdelenie rodiny predstavuje podľa judikatúry  ESĽP závažný zásah do rodinného života a takéto opatrenie sa musí opierať o dostatočné závažné a pádne argumenty motivované záujmom dieťaťa. Odobratie do náhradnej starostlivosti ESĽP označuje ako úplne najkrajnejšie opatrenie a spravidla vyžaduje, aby vnútroštátne orgány prijali iné opatrenia, pokiaľ nimi možno dosiahnuť sledovaný cieľ.

Vnútroštátne orgány musia starostlivo zvážiť na jednej strane dôležitosť ochrany dieťaťa a na druhej strane záujem, aby rodina bola pohromade – prípadne jej zjednotenie – v čo najkratšom  čase.

Odobratie zo starostlivosti rodičov musí byť dočasným riešením, pričom je dôležité, aby bol zachovaný kontakt s rodičmi  (ESĽP skonštatoval porušenie Dohovoru v prípadoch, keď deti boli umiestnené do dočasnej starostlivosti ďaleko od rodičov alebo keď sťažovatelia nemali možnosť vidieť šesť mesiacov svoje dieťa, a následne iba hodinu mesačne).

 

Osobám, do práv ktorých je zasiahnuté, musí byť umožnené aby sa dostatočným spôsobom zúčastnili konania a chránili svoje záujmy (napríklad deti majú byť s ohľadom na svoj vek vypočuté súdom) – okrem naliehavých situácií , kedy je potrebné konať vzhľadom na zdroj bezprostredného ohrozenia a predchádzajúce informovanie by pozbavilo opatrenie štátu jeho účinnosti – sú to výnimočné situácie a ESĽP podrobne preskúmava či štát dal dostatočné dôvody na náhle odobratie dieťaťa zo starostlivosti rodičov.   Samozrejmosťou je prístup k dokumentom, možnosť sa vyjadrovať a konanie bez prieťahov.

 

Prípady, v ktorých ESĽP nekonštatoval porušenie článku 8 (čiže odobratie bolo v poriadku)  sa týkali odobratia dieťaťa zo starostlivosti rodičov z dôvodov preukázaného násilia, či pohlavného zneužívania. Za dôvod na odobratie dieťaťa sa nepovažuje zlá sociálna situácia, alebo nedostatok intelektu.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
00421 2 593 53 111
klikni tu
Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.