Právo na NEODOBRATIE dieťaťa pri pôrode

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Ak vám sociálny úrad (ďalej „SS“) vezme bábätko alebo veľmi malé dieťa len z jediného dôvodu – „riziko citového zneužitia“ alebo z nejakého iného vágneho dôvodu, potom sa pravdepodobne snažia len naplniť adopčné kvóty a takýmto konaním boli  rozhodne porušené vaše ľudské práva.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade P, C and S versus United Kingdom bolo nasledovné: Postup Veľkej Británie, ktorá odobrala dieťa matke, ktorá nikdy nebola obvinená zo žiadneho ublíženia bol „drastický“ a matke priznalo právo na vyplatenie vysokej pokuty.

Ak vám SS vezmú novorodenca, CITUJTE TENTO ROZSUDOK NA SÚDE ako odôvodnenie na vrátenie dieťaťa do vašej starostlivosti. Uveďte, že budete postupovať podľa zákona a ak sudca odvolanie sa na tento prípad odignoruje a rozhodne vo váš neprospech, obráťte sa na Európsky súd pre ľudské práva.

Prípad  P., C. AND S. v. THE UNITED KINGDOM – (odseky  133, 137 a 138)

Citujem odsek 133: Súd prišiel k záveru, že tento drastický spôsob akým bolo odobrané dieťa S. matke krátko po narodení nebol podložený dostatočnými a relevantnými dôvodmi a nemôže byť uznaný ako v demokratickej spoločnosti nevyhnutný na zaistenie bezpečnosti S. Preto v tomto prípade došlo k porušeniu rodičovských práv navrhovateľa podľa Dohovoru, článku 8.

Autor: Ian Josephs

Zdroj: http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/3-get-your-kids-back/20-bullets-short/right-not-to-remove-at-birth/